Pro uchazeče

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), v platném znění, vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři:

Čtyřleté maturitní DISTANČNÍ STUDIUM oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie

Předpokládaný počet přijatých: 17 uchazečů

Informace osobně: vždy v úterý od 11:00 do 18:00 h (pokud nejsou prázdniny nebo svátek)

Přijímací řízení do 1. ročníku

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 se bude skládat z jednotné příjímací zkoušky (JPZ) .

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního a druhého kola přijímacího řízení. Více informací o JPZ včetně úpravy podmínek: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska 

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku ZDE

1. kolo přijímacího řízení

Zde výsledky 1. kolo

Přijímání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení od 1. do 20. února 2024.

Způsoby podání přihlášek:

  1. Elektronická přihláška prostřednictvím systému DIPSY
  2. Výpis vytištěný z online systému
  3. Tiskopis s přílohami

Informace k podání přihlášek naleznete na webu: www.prihlaskynastredni.cz

K přihlášce není potřeba dokládat lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče.

Emailem NELZE přihlášky zasílat ! 

Řádné termíny JPZ: 12. a 15. dubna 2024

Náhradní termíny JPZ pro omluvené uchazeče: 29. a 30. dubna 2024

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 15. května 2024

2. kolo přijímacího řízení

ZDE Výsledky 2. kolo

2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole, nebo se vzdali přijetí. Je centrálně řízení jako první kolo, možnost podání max. 3 přihlášek. Přihlíží se k výV7sledku JPZ.

Podání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení od 19. do 24. května 2024.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou zveřejněny 21. června 2024

3. kolo přijímacího řízení

Od 25. červnapřihlášky se podávají přímo ředitelce školy na tiskopisech (na přihlášku se uvede pouze jedna škola). Nelze využít systém DIPSY.

Uchazeč nemůže být přijat na školu v žádném kole, pokud je přijat na jiné škole a nevzdá se tam přijetí. 

Kritéria přijímacího řízení do vyššího ročníku

probíhá podle  § 63 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon),v platném znění.

Zde Kritéria přijímacího řízení

Zápis probíhá průběžné, vždy v úterý od 11:00 do 18:00 hod. v budově školy (SPŠE), popř. po telefonické domluvě s paní ředitelkou. Vždy je třeba s sebou přinést vysvědčení ze všech absolvovaných ročníků jiné SŠ.

Přijetí bude uchazeči potvrzeno při podpisu smlouvy o studiu a zaplacení zálohy školného pro daný školní rok.

Přihlášky se přijímají až do naplnění celkové kapacity školy.

Ve školním roce 2024/2025 škola pokračuje ve vzdělávání formou ČTYŘLETÉHO DISTANČNÍHO MATURITNÍHO studia pro absolventy/tky základních škol nebo pro uchazeče/čky, kteří ukončili studium na jiné střední škole ve vyšším ročníku (např. SOU, SOŠ nebo vyučení v oboru). Tito zájemci mohou být na základě předložení všech vysvědčení (a případného určení rozdílových zkoušek) přijati do vyššího ročníku.

Cena za školní rok: 26 000 Kč (lze sjednat splátkový kalendář)

Charakteristika studia

ČTYŘLETÉ DISTANČNÍ STUDIUM je založeno na samostatném studiu žáků s využitím komunikace se školou – vyučujícími prostřednictvím ITE a doporučenou účastí na předepsaných konzultacích (7x – 8x za pololetí vždy v úterý od 13:00 do 19:50 h). Žáci se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu „Obchodní akademie”. Pro každé pololetí je zpracována studijní podpora s povinným obsahem učiva. Během pololetí žáci zpracovávají zadané úkoly, testy, cvičení, seminární práce. V posledním měsíci každého pololetí jsou předepsány klasifikační zkoušky. Studium je ukončeno maturitní zkouškou v souladu s platnou školskou legislativou, která umožňuje navazující studium na vysoké škole.

Do distanční formy studia se hlásí lidé časově a pracovně vytížení, kteří potřebují středoškolské vzdělání.

Maturanti/tky – absolventi/tky obdrží doklad Europass – dodatek k maturitnímu vysvědčení v české a anglické (německé) verzi.

Celoživotní vzdělávání

Pro zájemce nabízíme také možnost přihlásit se k vykonání jednotlivé maturitní zkoušky v rámci učebního plánu oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie (podle §113 zákona 561/2004 sb.).

Jednotlivou zkoušku může vykonat každý, kdo získal alespoň základní vzdělání a není žákem střední školy. Jedná se o zkoušku, která svým obsahem odpovídá maturitní zkoušce. Absolvent získá osvědčení o vykonání zkoušky.

K vykonání jednotlivé maturitní zkoušky se hlásí lidé, kteří potřebují pro své povolání získat dílčí odborné vzdělání.

Podrobné informace a podmínky přihlášení podá ředitelka školy .