Pro uchazeče

Přihláška

Formulář přihlášky ke studiu vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Přijímací řízení

Informace a kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Čtyřleté maturitní DISTANČNÍ STUDIUM oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie

Informace osobně: vždy v úterý od 11:00 do 18:00 h (pokud nejsou prázdniny nebo svátek)

Kriteria přijímacího řízení do 1. ročníku

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 se bude skládat z jednotné příjmací zkoušky a přijímacího pohovoru.

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení. Více informací na https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska 

Přijímací pohovor:

Druhým kritériem pro přijetí je úspěšné absolvování přijímacího pohovoru, který je zaměřen na všeobecné studijní předpoklady a zájem o studium.

Přijímání přihlášek pro l. kolo přijímacího řízení bude uzavřeno 1. 3. 2023. Další kola budou probíhat průběžně, jediným kritériem v dalším kole pro přijetí bude přijímací pohovor.

Ve školním roce 2023/2024 může být přijato maximálně 30 uchazečů do prvního ročníku.

Bližší informace k podání a vyplnění přihlášek na https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss

Kritéria přijímacího řízení do vyššího ročníku

Přijímací zkoušky se nekonají.

Zápis probíhá průběžné, vždy v úterý od 11:00 do 18:00 hod. v budově školy (SPŠE), popř. po telefonické domluvě s paní ředitelkou. Vždy je třeba s sebou přinést vysvědčení ze všech absolvovaných ročníků jiné SŠ.

Přijetí bude uchazeči potvrzeno při podpisu smlouvy o studiu a zaplacení zálohy školného pro daný školní rok.

Přihlášky se přijímají až do naplnění celkové kapacity školy.

Cena za školní rok: 26 000 Kč (lze sjednat splátkový kalendář)

Ve školním roce 2023/2024 škola pokračuje ve vzdělávání formou ČTYŘLETÉHO DISTANČNÍHO MATURITNÍHO studia pro absolventy/tky základních škol nebo pro uchazeče/čky, kteří ukončili studium na jiné střední škole ve vyšším ročníku (např. SOU, SOŠ nebo vyučení v oboru). Tito zájemci mohou být na základě předložení všech vysvědčení (a případného určení rozdílových zkoušek) přijati do vyššího ročníku.

ČTYŘLETÉ DISTANČNÍ STUDIUM je založeno na samostatném studiu žáků s využitím komunikace se školou – vyučujícími prostřednictvím ITE a doporučenou účastí na předepsaných konzultacích (7x – 8x za pololetí vždy v úterý od 13:00 do 19:50 h). Žáci se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu „Obchodní akademie”. Pro každé pololetí je zpracována studijní podpora s povinným obsahem učiva. Během pololetí žáci zpracovávají zadané úkoly, testy, cvičení, seminární práce. V posledním měsíci každého pololetí jsou předepsány klasifikační zkoušky. Studium je ukončeno maturitní zkouškou v souladu s platnou školskou legislativou, která umožňuje navazující studium na vysoké škole.

Do distanční formy studia se hlásí lidé časově a pracovně vytížení, kteří potřebují středoškolské vzdělání.

Maturanti/tky – absolventi/tky obdrží doklad Europass – dodatek k maturitnímu vysvědčení v české a anglické (německé) verzi.

Celoživotní vzdělávání

Pro zájemce nabízíme také možnost přihlásit se k vykonání jednotlivé maturitní zkoušky v rámci učebního plánu oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie (podle §113 zákona 561/2004 sb.).

Jednotlivou zkoušku může vykonat každý, kdo získal alespoň základní vzdělání a není žákem střední školy. Jedná se o zkoušku, která svým obsahem odpovídá maturitní zkoušce. Absolvent získá osvědčení o vykonání zkoušky.

K vykonání jednotlivé maturitní zkoušky se hlásí lidé, kteří potřebují pro své povolání získat dílčí odborné vzdělání.

Podrobné informace a podmínky přihlášení podá ředitelka školy .