Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce | Školní metodik prevence  | Dokumenty

Činnost Školního poradenského pracoviště (dále jen ŠPP) představuje komplexní poradenskou službu žákům, jejich rodičům a pedagogům. Aktivity ŠPP zajišťuje výchovný poradce a školní metodik prevence.

VÝCHOVNÝ PORADCE

Jméno: Mgr. Ivana Hořejší

Email: spp@dalkovestudium.cz 

Konzultační hodiny:  v úterý dle rozpisu konzultací, popř. dle domluvy

 Oblasti činnosti výchovného poradce:

1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

 • poskytování podpůrných opatření a vyhodnocování jejich účinnosti
 • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního a  geografického prostředí, žáků s odlišným mateřským jazykem
 • na základě doporučení PPP nebo SPC vzdělávání podle plánu pedagogické podpory, vzdělávání s pomocí asistenta pedagoga
 • zprostředkování diagnostických vyšetření
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči, vedení písemných záznamů o činnosti MP.

2. Podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

3. Prevence školní neúspěšnosti – péče o žáky se vzdělávacími problémy

4. Kariérové poradenství – kariérové poradenství a poradenská pomoc při  rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, informace pro žáky a jejich zákonné zástupce

5. Metodická podpora učitelů

6. Spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci žáků ve všech oblastech

7. Spolupráce a komunikace mezi školou a školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) a jinými

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Jméno: Mgr. Pavla Haschková 

Email: haschkova@dalkovestudium.cz

 Konzultační hodiny:  v úterý dle rozpisu konzultací, popř. dle domluvy

 Oblasti činnosti metodika prevence:

1. Metodické a koordinační činnosti

 • Tvorba a realizace preventivního programu školy
 • Spolupráce s výchovným poradcem školy
 • Metodické vedení činnosti učitelů v oblasti prevence rizikového chování
 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy a s odbornými pracovišti.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči, vedení písemných záznamů o činnosti MP.

2. Informační činnosti

 • Získávání nových odborných informací a zkušeností
 • Zajišťování a předávání odborných informací ostatním pedagogickým pracovníkům školy.
 • Vedení a aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování. 

3. Poradenské činnosti

 • Ve spolupráci s třídními učiteli vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování.
 • Poskytování poradenských služeb žákům a jejich rodičům, zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště.

DOKUMENTY:

STRATEGIE ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2023/24