O škole

Obchodní akademie, ŠKOLA 2000, s.r.o.

Základní informace | Obory | Vedení | Partneři | Dokumenty

Základní informace

Vítáme vás na stránkách Obchodní akademie, ŠKOLA 2000, s.r.o. Škola byla založena v roce 1995. Sídlí v historické budově První české reálky v Ječné ulici č. 30/517 v Praze 2.

Nabízíme vzdělávací program ČTYŘLETÉHO MATURITNÍHO DISTANČNÍHO STUDIA oboru 63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE.

Učební plán

Absolvent získá všeobecné a odborné vzdělání potřebné k výkonu obchodně podnikatelských funkcí.

Distanční forma vzdělávání je založena na samostatném studiu. Studenti komunikují se školou a vyučujícími prostřednictvím ITE. Doporučuje se účast na nepovinných konzultacích, které se konají 7 x – 8 x za pololetí vždy v úterý odpoledne podle rozvrhu. V měsíci lednu a červnu jsou vypsány pololetní zkoušky.

Do distanční formy studia se hlásí časově a pracovně vytížení uchazeči, podnikatelé, zaměstnanci státní správy s neukončeným středoškolským vzděláním, sportovci, pracovníci žijící částečně v zahraničí apod.

Lze započítat předchozí vzdělání na jiné střední škole (učilišti, odborné škole, gymnáziu atd.)
a přijmout uchazeče/čku do vyššího než prvního ročníku na základě rozdílových zkoušek a dalších podmínek.

Studenti na začátku školního roku obdrží tematické plány jednotlivých předmětů a přístup ke studijní podpoře. Během studia zpracovávají zadané úkoly, testy, cvičení, seminární práce. Vyučující maturitních předmětů navíc nabízí doučování.

Studium je ukončeno maturitní zkouškou v souladu s platnou školskou legislativou. Umožňuje navazující studium na vysoké škole.

INFORMACE na mobilu 605 579 444, nebo
e-mailu: reditelka@dalkovestudium.cz

Obory

Distanční studium

Čtyřleté distanční studium oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie je založeno na samostatném studiu. Studenti komunikují se školou – vyučujícími primárně prostřednictvím informačních technologií a mohou se účastnit předepsaných konzultací (7x – 8x za pololetí vždy v úterý od 13:00 do 19:00 hodin podle rozvrhu).

Studenti se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu Obchodní akademie. V průběhu každého pololetí, podle tematických plánů jednotlivých předmětů, studují doporučené učební ateriály, zpracovávají zadané úkoly, testy, cvičení, seminární práce, které prostřednictvím ITE (nebo osobně) zasílají vyučujícím ke kontrole. Nejasnosti při studiu mohou řešit s vyučujícími osobně na doporučených konzultacích nebo prostřednictvím ITE.

V posledním měsíci každého pololetí je předepsán harmonogram klasifikačních zkoušek. Požadavky ke klasifikaci studentům oznámí vyučující předmětu na první konzultaci.

Studium je ukončeno maturitní zkouškou v souladu s platnou školskou legislativou.

Ke studiu mohou být přijati i uchazeči/čky, kteří/é ukončili/y (absolvovali/y) studium na jiné střední škole ve vyšším ročníku nebo jsou vyučení v oboru a nemají dosud maturitní zkoušku. Po předložení všech vysvědčení mohou být přijati/y do vyššího ročníku a tím si zkrátit dobu vzdělávání.

Do distanční formy studia se hlásí lidé časově a pracovně vytížení, kteří potřebují středoškolské vzdělání.

Na začátku školního roku studenti obdrží:

  • učební a tematické plány pro jednotlivé předměty v daném školním roce,
  • přehled doporučených konzultačních hodin (rozvrh předmětů),
  • přehled vyučujících – kontakty pro ITE komunikaci,
  • přístup ke studijní podpoře
  • informace o zkouškách a dalším hodnocení (testy, prověrky, písemné práce, seminární práce, ústní zkoušení atd.)
  • seznam doporučených učebnic, literatury a dalších studijních materiálů.

Vyučující respektují individuální přístup k studentkám a studentům. V přípravě na státní maturitní zkoušku jsme statisticky úspěšní.

Těšíme se na Vás.

Vedení školy

Vedení školy

Ing. Andrea Pospíšilová
Ředitelka školy
+420 605 579 444
reditelka@dalkovestudium.cz

Ing. Šárka Pirklová
Zástupkyně ředitelky školy, tel: +420 777 157 409

pirklova@dalkovestudium.cz

Mgr. Anna Kovaříková
pověřenec OOÚ
poverenec@dalkovestudium.cz

Školní poradenské pracoviště
výchovný poradce a školní metodik prevence
spp@dalkovestudium.cz

Partneři

PartnerPopis
Lady company, s.r.o.Účetní firma
Bonicom s.r.o.Specialista na IT

Dokumenty

Výroční zpráva 2021/22

Výroční zpráva 2022/23